02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير شناسنامه

شناسنامه

هر شركت هواپيمايي الزامات شناسنامه را براي خردسالان تعيين مي كند. با شركت هواپيمايي خود قبل از تاريخ سفرتان تماس بگيريد تا مشخص شود كه آيا براي خردسالان خط مشي يا دستورالعمل منحصر به فردي وجود دارد.

خردسالان كمتر از 18 سال مجبور نيستند كه براي سفرهاي داخلي شناسنامه ارائه دهند. شركت هاي هواپيمايي شناسنامه را از بزرگسال مسوول آن خردسال( يا خردسالان) خواهد پذيرفت. براي سفرهاي بين المللي، خردسالان زير 18 سال بايد همان اسناد سفري را كه بزرگسالان ارائه مي دهند به همراه داشته باشند.